قانون جذب
  شما خالق واقعی زندگی خودتان هستید.
  خوشبختی محض اساس کائنات است.

  خوشبختی به طرف شما می آید و در شما جاری می شود شما فقط باید این اجازه را بدهید،مانند هوایی که تنفس می کنید.فقط باید آرام و بدون مقاومت باشید و آن را به سمت خودتان بکشید.

  دلیل اینکه شما تا به حال به خواسته هایتان نرسیده اید این است که شما خودتان را در الگوی ارتعاشی مخالف الگوی ارتعاشات خواسته هایتان نگه داشته اید.

  تنها کاری که باید هم اکنون انجام دهید این است که به آرامی و به تدریج افکار مقاومتان را که تنها عوامل بازدارنده هستند،رها کنید.آرامشی که به دست می آورید گویای این است که مقاومتتان را کنار گذاشته اید و احساساتی مثل خشم و عصبانیت بیانگر این است که شما هنوز مقاومت می کنید.

  خوشبختی جریان دارد،خوشبختی پشت در است ، باید به خودتان اجازه دریافت آن را بدهید.

  شما با منبع انرژی یکسان هستید.

  شما نمی توانید از منبع جدا باشید.

  شما نمی توانید اندیشه ای داشته باشید که باعث جدایی کاملتان از منبع شود، اما می توانید افکاری داشته باشید که با ارتعاشات متفاوتشان مانع ارتباط  طبیعی شما با  منبع شوند.ما این وضعیت را “مقاومت” می نامیم.

  وقتی آگاهانه از افکارتان با خبر هستید و عمداًاین اندیشه ها را دارید، آگاهانه واقعیت زندگی  خویشتن را خلق می کنید.

  برای خواستن شما مجبور نیستید از واژه ها استفاده کنید، فقط باید آن را در وجود خود احساس کنید.

  احساسات خوب برابر است با ارتباط با منبع، احساسات بد یعنی مقاومت در برقراری ارتباط با منبع.

  پیچیده ترین ارتعاشات عواطف شما هستند.

  با توجه به احساساتتان می توانید دلیلی برای به دنیا آمدنتان پیدا کنید و آگاهانه مسیری را انتخاب کنید که به شادمانی ختم شود.

  هر چیزی چیز مشابه خودش را جذب می کند.

  وقتی رادیو را روشن می کنید و عمداً آن را بر روی موجی که خبر پخش می کند تنظیم می کنید انتظار ندارید که آز ان موج موسیقی بشنوید.قانون جذب هم از این اصل پیروی می کند.

  اگر افکارتان با خواسته هایتان هماهنگ باشند ، احساس لذت، رضایت و اشتیاق دارید، اما اگر توجهتان را به فقدان خواسته هایتان بدهید، احساس بدبینی،نگرانی،خشم،ناامنی و افسردگی می کنید.

  اگر اغلب به خوش شانسی همسایه تان حسادت بورزید ،آرزوی داشتن شرایط مالی خوب برایتان محقق نخواهد شد چون ارتعاش آرزوی شما و ارتعاش حسادت ،متفاوتند.

  ارتعاش خواسته شما باید با ارتعاش وجودتان هماهنگ باشد تا کاملاً برآورده شود.

  شما نمی توانید چیزی را بخواهید ،اما اغلب بر فقدان آن متمرکز شوید و سپس انتظار داشته باشید آنچه می خواهید برآورده شود.چون فرکانس ارتعاشی فقدان آن خواسته با فرکانس ارتعاشی تحقق آن ،فرکانس هایی بسیار متفاوتند.

  خواسته های شما و باورهایتان باید از نظر ارتعاشی هماهنگ باشند تا به ثمر برسند.

  لازم نیست شما همه پیچیدگی روش رسیدن به خواسته هایتان را درک کنید،اما لازم است در مسیر جریان خوشبختی قرار بگیرید.

  بدون خواستن جوابی دریافت نخواهید کرد.

منبع : فراتر از باور -استر و جری هیکس –ترجمه یلداقبادی
فهرست