فرهنگ اصطلاحات ان ال پی
ACCESSING  CUESراههایی که از طریق هماهنگی تنفس ، وضعیت بدن ، ژستها و حرکات چشمانمان برای فکر کردن در زمینه های خاص ، از آنها استفاده می کنیم .
(زبان گویای بدن در زمان تفکر .)


ANCHOR

هر محرکی که موجب برانگیختن عکس العمل شود. آنکورها می توانند در ما تغییر ایجاد کنند.
( عوامل شرطی شده برای ایجاد تغییر حالت .)


ANCHORING
جریانی که چیزی را به چیز دیگری پیوند دهد. آنکورها می توانند به صورت طبیعی پیداشوند و یا مطابق خواسته خودمان به وجود آیند.
( پدیده ای مشابه با شرطی شدن در هیپنوتیزم یا فیزیولوژی.)


ASSOCIATED    STATE

در جریان یا درون یک تجربه بودن ، نگاه کردن از طریق چشم یا دیدگاه خودتان ، کاملا مطابق حواس خودتان .
( درمتن جریان یا واقعه ای بودن )


BEHAVIOUR

هر فعالیتی که ما یه آن مشغول می شویم ، ازجمله جریانات فکری . یکی از سطوح نورولوژیک


BELIEFS

تعمیمهایی که ما درباره خودمان ، دیگران ، و جهان انجام می دهیم و در این محدوده به ایجاد اصول می پردازیم.
یکی از سطوح نورولوژیک


BODY   LANGUAGE

روشی که ما بدون استفاده از واژه ها و صداها ، از آن طریق با بدنمان به مذاکره می پردازیم .برای مثال ، وضعیت جسمی ما ، ژستهای ما ، وضعیت بیانگر صورت ، ظاهر و زبان گویای بدن ما در زمان تفکر.


CALIBRATION

شناسایی دقیق حالت فرد دیگر از طریق خواندن علایم غیر کلامی در سیما و حرکات او.
( از ظاهر به حالت درونی دیگری پی بردن )


CAPABILITY

استراتژیهای موفق برای اداره شغل.
مهارت . یکی از سطوح نورولوژیک
( شم مدیریت = مدیریت باکفایت )


CHUNKING

تغییر سطح ادراک شما با رفتن به سطحی بالاتر یا پایینتر . META  MODELبا پرسشهایی اختصاصی و لحظه ای ازسوژه، به سطوح دقیقتر یا پایینتر کلامی می رود.
درMILTON   MODELاز طریق کلامی با شامل کردن تعدادی از لحظات یا مضامین خاص در ساختار کلی فرازها و جمله ها به سوی سطح بالاتر یا کلی تر می رود.


CONGRUENCE

پیوند عقاید ، ارزشها ، مهارتها و عملکردها در حالت راپورت RAPPORTبا دیگری قرار گرفتن .
( همدلی و همزبانی کامل)


CONSCIOUS

هر چیزی در آگاهی لحظه حاضر


CROSS_OVER  MATCHING

هماهنگ کردن زبان بدنی فرد.اشکال دیگری از حرکت . برای مثال ، هماهنگ با ریتم سخنان فرد مقابل ، بر روی رانهای خود زدن .


DELETION

در گفتار یا تفکر ، از دست دادن یا حذف قسمتی از یک تجربه است .


DISSOCITED   STATE

دور بودن از جریان یک تجربه ، شنیدن یا دیدن آن از خارج .
( از دور دستی بر آتش داشتن )
تغییر یا تحول در تجربه ، آن را به صورت متفاوتی در آوردن (مسخ)


ENVIRONMENT

زمان ، مکان و انسانهایی که همراه ما هستند . یکی از سطوح نورولوژیک
(محیط زندگی )


EYE  ACCESSING   CUES

حرکات و اشاره های چشمان در جهات خاص که نمایانگر تصور یا تجسم بینایی ، شنوایی ، و یا کی نس تتیک می باشند. ( انواع خیره شدن نگاه در حالات متفاوت تفکر )


FIRST   POSITION

ادراک یا دریافت جهان فقط از نقطه نظر خودمان . تنها با حقایق درونی خویش ارتباط داشتن .
( با دید خودمان به وقایع نگاه کردن )


GENERALIZATION

جریانی که در طی آن تجربه ای خاص بیانگر مجموعه ای از تجربیات می شود.
( تعمیم )


IDENTITY

تصویر ذهنی شما از خودتان و یا تصوری که شما از خودتان دارید . فکر می کنید که وجودتان چگونه است ؟ یکی از سطوح نورولوژیک ( هویت)


IN   TIME

داشتن یک خط زمانی که در آن گذشته در پشت سر شما و آینده در پیش رویتان قرار می گیرند و لحظه کنونی از کالبد شما می گذرد.
( در جریان وقایع و زمان بودن )


INCONGRUENCE

حالت خارج بودن از راپورت یا رابطه موثری با دیگران و یا خویش . تضاد و تنشی که از آثار آن در رفتار مشخص می شود.این تقابل می تواند به صورت مرحله به مرحله باشد .برای مثال ،عملی در تعقیب عمل دیگری ظاهر می شود که کاملا متضاد ، همزمان اتفاق می افتند . برای مثال ، زبان و کلمات چیزی می گویند ، ولی در آهنگ صدا تردید به چشم می خورد.


 KINESTHETIC

مجموعه ای از ادراکات حسی ، احساسهای مربوط به لمس کردن یا بساوایی، احساسهای درونی از جمله ادراکات به یاد مانده ، هیجانات و حس تعادل.


LEAD   SYSTEM

سیستم ارائه دهنده حسهای درونی که شما برای دسترسی به اطلاعات نهفته ذهنی خویش استفاده می کنید .
برای مثال ، در عده زیادی از افراد مشاهده تصویر ذهنی روز تعطیل ، آنها را به ادراک مجدد تمام خاطرات مفصل و مهم و تجربیات مربوط به آن هدایت می کند.


 LEADING

تغییراتی که شما پس از کسب راپورت کافی با فرد دیگر انجام می دهید تا او از این تغییرات تبعیت و دنباله روی کند.
(هدایت)


MAP   OF  REALITY

ارائه تصویر ذهنی هر فرد از جهان و هستی که بر پایه ادراکات و تجربیات فردی او ایجاد شده و شکل گرفته است .
(طرح واقعیت = جهان بینی )


MATCHING

تطابق با قسمتهای مختلف رفتاری ، مهارتی ، باوری و ارزشی دیگران به قصد افزایش سطح ارتباط موثر یا راپورت با آنها.


META   MODEL

طرحی در کلام یا زبان که بر اساس کاربرد اصول {MODELINGجریان تشخیص سلسله مراتب منطقی عقاید و رفتارها برای انجام موفقیت آمیز یک کار}در سطح جهانی بنا شده و مجموعه ای از طرحهای کلامی و پرسشهایی است که زبان را به تجربه مرتبط می سازد.


METAPHOR

برقراری ارتباط انسانی غیر مستقیم با دیگران با کمک داستان یا تصویری که نوعی مطلب یا مقایسه را به ذهن فرد دیگر وارد میکند. در ان . ال . پی ، متافور یا استعاره ، تمام انواع تشبیهات ، تمثیلات و کنایات را در بر می گیرد.


MILTON   MODEL

بر عکس META  MODEL، در این جا به صورت هنرمندانه ای طرحهای کلامی مبهم برای ایجاد و استمرار ارتباط موثر و مسئولانه با فردی دیگر و به قصد دسترسی به تجربیات و منابع ناخودآگاه او استفاده شوند.


MISMATCHING

تطابق  رفتارهای خویش به شکل دیگر و متفاوت یا متضاد با رفتارهای دیگر به قصد هدایت مجدد ، قطع کردن یا خاتمه دادن به رابطه موجود با آنها ( در جریان یک ملاقات یا مذاکره ) و یا با هدف اینکه آنها در رفتارهایشان تغییراتی یا تعدیلهایی را به وجود آورند.


MODELING

جریانی که موجبات تشخیص سلسله مراتب و نظم را در رفتارهایی فراهم می سازد که برخی از افراد را قادر به انجام برخی از کارها می کند .پایه و اساس ان.ال.پی


MULTIPLE   DESCRIPTION

دانش و خرد لازم برای داشتن دیدگاه یا نقطه نظرهای متفاوت درباره یک واقعه .
سه وضعیت ادراکی وجود دارد.
وضعیت اول : واقعیت از نقطه نظر شما.
وضعیت دوم : واقعیت از نقطه نظر فرد مقابل.
وضعیت سوم : واقعیت از نقطه نظر یک فرد بی طرف.
به مجموعه سه وضعیت فوق ، توصیف چند گانه گفته می شود.


NEURO-LINGUISTIC PROGERAMMING

مطالعه فضیلت و موفقیت ، طرحی درباره اینکه افراد چگونه تجربیات خویش را انجام می دهند و مطالعه ساختار تجربیات ذهنی.


NEUROLOGICAL    LEVELS

سطوح متفاوت تجربه : محیط ، رفتار ، قابلیت ، باور ، هویت و معنویت (یا روحانیت )


NOMINALIZATION

اصطلاحی در علم زبان برای جریانی که در طی آن کنش (فعل ) به کلمه ای مجرد و انتزاعی تبدیل می شود.
همین طور واژه هایی برای اشاره به اسمهایی که به این صورت تشکیل می شوند . برای مثال ، مرتبط کردن به ارتباط تبدیل می شود.یک روندی که در نهایت به یک شیئ یا چیزی تبدیل می گردد.


OUTCOME

یک هدف دلخواه و اختصاصی که در نهایت بر اساس حس کردن مشخص می شود.به این معنی که در زمان رسیدن به آن ، می دانید که چه چیزی را باید ببینید ، بشنوید و یا احساس کنید .
( دستاورد حسی خاص)


PACING

کسب و استمرار راپورت ( رابطه ای مبتنی بر اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل با دیگران ) در گذر زمان با ملاقات دیگران در شرایط باور و عمل به طرحی که از جهان در ذهن دارند.


POSITIVE   INTENTION

نیت خیری که زمینه ساز هر عمل یا باوری است .


PREDICATES

کلمات مبتنی بر حس که اشاره به کاربرد یکی از مسیرهای متفاوتی دارند.که ما از طریق آنها به تجسم و بیان اطلاعات در درون خودمان از طریق به کارگیری حواس پنجگانه می پردازیم و از دیدن ،شنیدن ، احساس کردن ، بوییدن و چشیدن استفاده می کنیم.


PREFERRED REPRESENTIAL SYSTEM

سیستم ارائه کننده حسی که فرد بیشتر برای تفکر آگاهانه از آن استفاده می کند و تجربیاتش را به وجود می آورد.


PRESUPPOSITION

عقاید یا باورهایی که فرض می شوند تا بر پایه و اساس آنها علوم یا فرضیه هایی بنا شوند.


RAPPORT

رابطه مبتنی بر اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل با خودمان و دیگران.


REPRESENTATIONAL SYSTEM

مسیرهای متفاوتی که ما از طریق آنها به تجسم و بیان اطلاعات در درون خودمان از طریق به کارگیری حواس پنجگانه می پردازیم . برای این کار ما از حواس خودمان مانند بینایی (دیدن)، شنوایی (شنیدن) ، کی نس تتیک (احساس بدن) ، بویایی(بوییدن)و ذائقه (چشیدن) استفاده می بریم .


RESOURCES

هرچیزی که می تواند به شما در رسیدن به محصول یا دستاوردی کمک کند.
برای مثال : حالت فیزیولوژیک ، افکار ، باورها ، استراتژیها، تجربیات ، انسانها، حوادث ، دارائیها ، مکانها ، حکایتها و غیره .(امکانات موجود)


SECOND   POSITION

دیدن جهان ازنقطه نظر فردی دیگر ، و در نتیجه دانستن واقعیت آن تا حدود یا به میزان بیشتر.


SELF   MODELLING

طرح ریزی منظم (MODELLING) برای حالت موفقیت با توجه و تکیه به امکانات موجود.


SENSORY   ACUITY

یک جریان آموزشی برای ایجاد تمایز بهتر و مفیدتری در مورد اطلاعات حسی که ما از جهان دریافت می کنیم.
(معنی تحت الفظی جمله انگلیسی،حدت حواس می شود.)


SPIRITUAL

سطحی از درک که شما بیشتر خودتان هستید و یا بیشتر با خودتان و بیشتر با دیگران مرتبط هستید . یکی از سطوح نورولوژیک .


STATE

خلاصه ای از افکار ، احساسها ، هیجانها و انرژی جسمی و روانی.


STRATEGY

یک سلسله مراتب قابل تکرار از افکار و رفتارها به صورت ثابت که نتیجه یا محصول خاصی را به بار می آورند.


SUBMODALITIES

تفاوتهای ظریفی که ما در مورد هر یک از مجاری متعدد برانگیزاننده اطلاعات درونی از طریق حواس مختلف قائل می شویم . کیفیت هر برانگیختگی درونی ما .کوچکترین خشت یا آجر در بدنه و دیواره های افکار ما.


THIRD   POSITION

ادراک جهان ازنقطه نظر ناظری که در کنار ( نه در متن جریان ) قرار گرفته است .


TIMELINE

خطی که گذشته شما را به آینده تان متصل می سازد . نحوه ذخیره تصاویر ، صداها و احساسهای ما از گذشته ، زمان حال و آینده .


TRANCE

حالت تغییر یافته ذهنی که بر اثر متمرکز شدن ، محدود یا باریکتر شدن و ثابت شدن موقت توجه به درون حاصل می شود.


UNCONCIOUS

هر چیزی که در محدوده آگاهی کنونی شما قرار ندارد.


منبع: ارتباط موثر و موفقیت قطعی با ان. ال. پی      نویسنده : ژوزف ا.کونو-یان مک درموت     ترجمه و تالیف: دکتر سیدرضا جمالیان

فهرست