عدم کارکرد قانون جذب
گاهی ممکن است کسی بگوید”من از موقعیتی که دارم احساس شادی نمی کنم .ممکن است وقتی به “آنجا ” برسم، احساس بهتری داشته باشم، در “آنجا” جسم بیمار یا اضافه وزن نخواهم داشت ، یا در “آنجا” پول بیشتر یا روابط بهتری خواهم داشت.”(منظور از “آنجا” خواسته و هدف شماست)

و ما می پرسیم :” چرا می خواهید به آنجا بروید؟”

اغلب پاسخ این است :” چون از “اینجا” بودن راضی نیستم.”(منظور از “اینجا” وضعیت فعلی شماست)

آنگاه ما توضیح می دهیم بسیار مهم است که در مورد  باور “آنجا” بودن  و سعی درپیدا کردن جایگاه احساسی ” آنجا” صحبت شود.چون تا وقتی کسی درباره احساساتی که در “آنجا” خواهد داشت صحبت نکند، ممکن نیست بتواند به ” آنجا” برسد.

اگر شما عادت کرده اید که در مورد جایگاه اخیرتان صحبت کنید و بیندیشید ، به آسانی و ناگهانی نمی توانید ارتعاشاتتان را تغییر دهید و به چیزی کاملا متفاوت فکر کنید.

در واقع قانون جذب می گوید که شما نمی توانید به اندیشه هایی اجازه ورود دهید که با ارتعاشات جایگاهی که اخیراً داشته اید،بسیار متفاوت باشد. اما با کمی تلاش می توانید اندیشه هایتان را تغییر دهید.

با احساس بهتر میتوانید دیدگاهتان را تغییر دهید و به این ترتیب اندیشه های دیگری را پیدا کنید که ارتعاشات احساسی بهتری دارند – اما تغییر ارتعاشی معمولا به تدریج اتفاق می افتد.

در واقع تلاش مداوم در نافرمانی از قانون جذب و تلاش برای تغیییر ناگهانی ارتعاشات ، عاملی مهم در احساس یأسی است که عاقبت باعث می شود افراد نتیجه بگیرند که قادر به کنترل تجربیات زندگی خودشان نیستند.

فراتر از باور -استر و جری هیکس –ترجمه یلداقبادی

فهرست