سخنرانی حرفه ای

تلاشـم این اسـت تا ضمـن ارائـه محتوای کاربردی و بروز سخنرانی جذابی ارائه دهم

مشاوره افزایش فروش

گاهـی باید صـورت مسـاله را دوبـاره بررسی کنیم بـدون شک افزایش فروش امکان پذیر است

فایل های آموزشی

در قالب فیلم و فایـل صوتـی و متن مطالب مفیدی را ارائه می کنم

کارگاه های آموزشی

در این کارگاهها به شکلی کاربری مطالبی مفید را خواهید آموخت

سعید وفائی

سلام من سعید وفائی هستم حدود 22 سال است که در فضای کسب و کار به صورت فعال حضور دارم حدود 20 سال نیز تجربه آموزش و سخنرانی و مشاوره دارم تلاشم این است که به مسائل با نگاهی متفاوت بنگرم معتقدم در بسیاری از اوقات افراد سرگرم حل مسائلی هستند به امید بهبود وضعیت موجودشان در حالی که شاید متوجه ریشه یا اصل مسئله نشده باشند و با کشف لایه‌های زیرین هر مسئله آن را از جای درست حل کنند خوشحالم می شوم در این مسیر تجربیاتم را با شما به اشتراک بگذارم.

سخنرانی حرفه ای

تلاشـم این اسـت تا ضمـن ارائـه محتوای کاربردی و بروز سخنرانی جذابی ارائه دهم

مشاوره افزایش فروش

گاهـی باید صـورت مسـاله را دوبـاره بررسی کنیم بـدون شک افزایش فروش امکان پذیر است

فایل های آموزشی

در قالب فیلم و فایـل صوتـی و متن مطالب مفیدی را ارائه می کنم

کارگاه های آموزشی

در این کارگاهها به شکلی کاربری مطالبی مفید را خواهید آموخت

سلام من سعید وفائی هستم حدود 16 سال است که در فضای کسب و کار به صورت فعال حضور دارم حدود 14 سال نیز تجربه آموزش و سخنرانی و مشاوره دارم تلاشم این است که به مسائل با نگاهی متفاوت بنگرم معتقدم در بسیاری از اوقات افراد سرگرم حل مسائلی هستند به امید بهبود وضعیت موجودشان در حالی که شاید متوجه ریشه یا اصل مسئله نشده باشند و با کشف لایه‌های زیرین هر مسئله آن را از جای درست حل کنند خوشحالم می شوم در این مسیر تجربیاتم را با شما به اشتراک بگذارم.

فهرست