الگوی TOTE
جرج میلر(George Miller)، یوجین گالانتر(Eugene GALANTER)و کارل پریبرام(Karl Pribram)الگوی TOTE  را توسعه دادند و در کتاب خودشان به نام طرح ها و ساختارهای رفتاری چارچوب آن رامشخص کردند . از این الگو می توان در حل مساله ، خلاقیت و رشد کمک گرفت. این الگو با مکانیزم های دفاعی کار می کند و این ایده را ارائه می دهد که اگر ما یک نتیجه مطلوب را به دست نمی آوریم به اقدامات بیشتری برای موفقیت نیاز داریم .

الگوی TOTE  شامل سه عنصر زیر است :
T=آزمون
O=عملیات
E=خروج

اگر ما استارت زدن یک ماشین را در نظر بگیریم ، به روشن کردن موتور قبل از حرکت ماشین نیاز می باشد. آزمون این است که آیا موتور روشن است ؟ اگر روشن نیست ، نیاز به انجام کاری هست . عملیات با چرخش کلید موتور روشن می شود. در این صورت آزمون را می توان دوباره تکرار کرد . آیا موتور روشن است ؟ جواب این دفعه مثبت است ، بنابراین فرد از آزمون خارج می شود.

این فرایند هدف یا نتیجه را در نظر دارد و یک سری روش های دست یابی به آن هدف ها را دنبال می کند ، با به کار گیری رویکرد های مختلف می توان به هدف دست یافت . یک فرایند معمولی با به کارگیری الگوی TOTE  در روابط درون فردی ، به قرار زیر باشد:
– آیا فروشنده به من کمک کرده است ؟ (آزمون)
– نه ( بنابراین خروجی ندارد)
– در عوض من چه کاری می توانم انجام دهم؟ درباره تبسم کردن چطور؟( عمل کردن)
آیا فروشندگی این بار کمکی میکند ، یا نه ؟ ( آزمون مجدد )
بلی ( خیلی خوب –خروج)
الگوی TOTE  به افراد کمک می کند تا آنچه راکه انجام می دهند ، مورد ارزیابی قرار دهند و به منظور به دست آوردن نتایج خوب انعطاف پذیر باشند .

منبع: دیدگاههای تازه ان.ال . پی       نویسنده : کارول هریس        مترجمین : سینا خلیلی    و   اکرم احتشامی تبار   

فهرست