الگوی ان ال پی: حک مجدد (Re-Imprinting)
الگوی ان ال پی

الگوی ان ال پی

(هدف از حک مجدد و یا ایمپرینتینگ یافتن منبع ضروری به منظور تغییر عقاید و یا به روز رسانی نقش هایی است که پیش از این شکل گرفته اند. مترجم.)

نوشته رابرت دیلتز
حک، تجربه ای مهم و قابل توجه و یا دوره ای از زندگی در گذشته است که در آن فرد اغلب در رابطه با هویت و یا شخصیت خود، از عقیده و یا مجموعه ای از عقاید برخوردار بوده است. یک تجربه حک شده همچنین اغلب شامل مدل سازی نا آگاهانه نقش سایر تجربه های مهم (تجربه های مهم متعلق به دیگران: significant others) نیز می گردد. هدف از حک مجدد یافتن منابع ضروری به منظور تغییر عقاید و به روز رسانی نقش هایی است که پیش از این شکل گرفته اند. (نه فقط به معنای حل مسائل احساسی مرتبط با یک واقعه خاص، همانند تکنیک ان ال پی در تاریخ شخصی تغییر)

  1. بروز فیزیکی مخصوص نشانه هایی را که باید مورد بررسی قرار بگیرند را تشخیص بدهید. در موقعیت فیزیکی موجود بر روی تایم لاین یا خط زمان که نشان دهنده زمان حاضر است قرار بگیرید و بر روی اینده ای که در پیش روی تان قرار گرفته تمرکز کنید. تمرکز خود را بر روی بیان فیزیکی نشانه ها و هر گونه عقیده ای که با آن مرتبط است، قرار دهید و سپس به آرامی به سمت گذشته حرکت کنید و بر روی هر موقعیتی که به نظر می رسد با نشانه ها و یا عقاید مربوط به آنها مرتبط است، مکث کنید. به حرکت به زمان گذشته ادامه بدهید تا وقتی که به آخرین تجربه مرتبط با نشانه ها و یا عقاید دست پیدا کنید.

الف- به حرکت به سمت گذشته یا “حالت پس روی” ادامه بدهید، تا جایی که نتایج کلی و یا عقایدی را که از طریق تجربیات به دست آمده اند را به صورت شفاهی بیان کنند. حتماً به صورت اول شخص مفرد و با استفاده از فعل زمان حال حاضر صحبت کنید :”من احساس می کنم …”

ب- در حرکت به سمت گذشته به یک مرحله قبل از اولین تجربه حک شده بروید. هنگامی که این کار را انجام می دهید، باید احساس متفاوتی داشته باشید، به گونه ای که گویی حک هنوز بر روی شما چه به صورت ذهنی یا به صورت فیزیکی تأثیر نگذاشته است.

  1. بر روی خط زمان حرکت کنید و به سمت زمان حال بازگردید و به تجربه حک شده از دیدگاه متا نگاه کنید.

الف- به تأثیراتی که تجربیات اولیه بر روی زندگی شما گذاشته اند، توجه کنید. هر گونه نتیجه کلی و یا عقیده ای را که در نتیجه تجربه حک شده ایجاد شده را به صورت شفاهی بیان کنید. (عقاید اغلب “بعد از واقعیت” به وجود می آیند.) این بار درباره تجربیات خود به صورت سوم شخص مفرد و با استفاده از فعل زمان گذشته صحبت کنید: “او فکر می کرد که …، یا من وقتی جوان تر بودم فکر می کردم که …”
ب- اهداف مثبت و یا نتایج ثانویه نشانه ها و یا واکنش هایی را که در تجربه حک شده شکل گرفته اند را بیابید. نشانه ها در ارتباط با تجربیات گذشته چه نوع فعالیت های مثبتی را انجام داده اند؟

  1. هرگونه تجربه مهم دیگری را که در حک قرار گرفته است را تشخیص بدهید. (برخی از نشانه ها ممکن است در واقع از طریق مدل سازی نقش سایر تجربه های مهم به دست آمده باشند.) ضرورتی ندارد که سایر تجربیات مهم در حین وقوع یک واقعه و یا در دوره زمانی خاصی به صورت فیزیکی بروز یابند. گاهی یک حک به این دلیل رخ می دهد که سایر تجربیات مهم در زمان موقعیت حک در مکان دیگری قرار گرفته باشند. ( و از این رو درونی و باطنی شده است.)

الف- با هر یک از سایر تجربیات مهم ارتباط بر قرار کنید (موقعیت ثانویه) و از طریق دیدگاه ادراکی و دریافتی آنها موقعیت حک را تجربه کنید. با استفاده از زبان اول شخص مفرد این گونه تجربیات را توضیح بدهید.
ب- از موقعیت ادراکی آن تجربیات خارج شوید و به سمت مکانی خارج از خط زمانی بروید (موقعیت سوم) و نیت مثبت فعالیت ها و واکنش های آنها را بیابید.

  1. برای هر یک از افرادی که در تجربه حک شرکت کرده اند:

الف- منابع و یا گزینه هایی را که فرد در زمان گذشته به آنها نیاز داشته اما به آنها دسترسی نداشته  را تشخیص بدهید و متوجه این مطلب بشوید که آیا شما در حال حاضر به آنها دسترسی دارید یا خیر. به یاد داشته باشید که مجبور نیستید که خود را به توانایی های محدود کنید که شما و یا سایر تجربیات مهم در آن زمان در اختیار داشته اید. تا زمانی که شما (و نه سایر تجربیات) منابع مورد نیاز را در دسترس داشته باشید، می توانید از آنها به منظور تغییر آن تجربه استفاده کنید. (اطمینان حاصل کنید که منبع مورد نظر به منظور مخاطب قرار دادن نیازهای فردی به اندازه کافی مناسب هستند، مانند عقاید، هویت و شخصیت، نیازهای غیر مادی و روحی و غیره) گاهی برای کل سیستم تنها به یک منبع نیاز داریم.
ب- در خط زمانی خود بر روی موقعیتی قرار بگیرید که در آن موقعیت استفاده از آن منبع مورد نظر را به شدت تجربه کرده اید و تا جایی که امکان داشته از آن استفاده کرده اید. با نمایش سمبلیک منبع به عنوان نوعی از انرژی، نور یا صدا این تجربه را مستحکم کنید.

پ- در حالی که همچنان بر روی موقعیت منبع مورد نظر خود قرار گرفته اید، آن منبع را در طول زمان به هر فردی که در سیستم به آن نیاز دارد، انتقال دهید. این اتفاق ممکن است از طریق انرژی نور و یا صدا به صورت استعاری رخ بدهد.
ت- هنگامی که احساس کردید “ارتباط انجمنی” از طریق “استحکام” صورت گرفته، در خط زمان حرکت کنید، به سمت تجربه حک بازگردید، در موقعیت فردی که به آن منبع نیاز دارد قرار بگیرید و تجربه حک را از دیدگاه آن فرد مورد بازسازی قرار دهید و در این زمینه منبع مورد نیاز را نیز به کار بگیرید. شما ممکن است به استفاده سمبلیک از “استحکام” ادامه بدهید، به این منظور که آن منبع را در چشم انداز مورد نظر خود به کار بگیرید.
ث- یک بار دیگر با استفاده از موقعیت ادراکی خود در تجربه حک همراه شوید و عقاید و یا نتایج کلی که انتخاب کرده اید تا از طریق تجربه آنها را به دست آورید را به روز رسانی و یا اصلاح کنید. و آنها را به صورت اول شخص مفرد و افعال زمان حال بیان کنید.
این فرآیند را برای هر یک از افراد برجسته ای که در تجربه حک قرار دارند، تکرار کنید.

  1. مهم ترین منبع و یا عقیده ای را که به عنوان یک فرد جوان تر به آن نیاز داشته اید را تشخیص بدهید. آن منبع را مستحکم کنید و آن را بر روی خط زمان در موقعیتی قرار بدهید که قبل از حک رخ داده است. منبع را به سمت دوران جوانی خود انتقال بدهید و بر روی خط زمان خود به سمت زمان حاضر قدم بردارید و تغییراتی را تجربه کنید که توسط حک مجدد به وجود آمده اند.
فهرست