• قیمت: 370,000 تومان

تکنیک های فوری برای کسانی که میخواهند خیلی سریع فروششان را 3 برابر کنند.

87 دقیقه_ 10 سرفصل

سرفصل ها:

1- افزایش فروش با تغییر باور.

2- اهمیت سیستم سازی در فروش.

3- افزایش فروش با حل مساله مشتری.

4- افزایش فروش با احیای مشتری از دست رفته.

5- افزایش فروش با پیامک.

6-افزایش فروش در ساعات کم فروش.

7- فروش ارجاعی.

8- فروش محصول گرانتر.

9- فروش بیشتر در هر فاکتور خرید.

10- فروش شبکه ای.

قیمت اصلی: 740.000 تومان

قیمت جشنواره: 370.000 تومان

 

  • قیمت: 370,000 تومان

فهرست